มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก


[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุก 2,000 ตัว และอาหารปลาดุก 3 กระสอบ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และแปรรูปสัตว์น้ำ การทำปลาดุกร้า16 มี.ค.2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุก 2,000 ตัว และอาหารปลาดุก 3 กระสอบ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และแปรรูปสัตว์น้ำ การทำปลาดุกร้า