[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

Field Day  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมกับนางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยจ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง ร่วมออกหน่วยบริการด้านการประมง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เป็นสถานีเรียนรู้สาธิตการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ (กบคอนโด) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง จนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาบ้า), พันธุ์แหนแดง,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านควน (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง