ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ กลุ่มธนาคารปูม้า อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิ.. [2021-11-22 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่องขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 1 รายกา.. [2021-11-11 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.. [2021-11-10 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธร.. [2021-10-26 ] กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งท.. [2021-10-25 ] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.. [2021-10-18 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ กลุ่มธนาคารปูม้า อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  

 เผยเเพร่: 2021-10-11  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมกับ นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ กลุ่มธนาคารปูม้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมรับมอบ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง