สำนักงานประมงจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-07 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-05 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เผยเเพร่: 2021-10-04  |  อ่าน: 189 ครั้ง

 

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสระน้ำที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงได้มีการจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว ปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัว ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูน/ปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ/ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตรังได้เล็งเห็นแล้วว่า ตำบลท่างิ้ว มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้มีเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่สำคัญ ก่อให้เกิดต้นน้ำกลายเป็นแม่น้ำ คือ แม่น้ำตรัง ส่งผลให้ราษฎรสามารถใช้น้ำในด้านเกษตรกรรม และทำการประมง อีกทั้งตำบลท่างิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ใช้ในการเกษตรกรรม อาทิ คลองท่างิ้ว นบนาโพธิ์ คลองมวน ห้วยไม้ไผ่ สระน้ำหนองเด สระน้ำโรงรม หนานมดคัน เป็นต้น และในวันนี้นอกจากจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณจัดงานพิธีแล้ว ทางกรมประมงยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำสามารถกระจายไปอาศัยวางไข่ และเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลท่างิ้ว และบริเวณใกล้เคียงต่อไป