สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยต้นแบบเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)


[2023-06-02] ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง.. [2023-06-02] ประมงอำเภอพุนพิน ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-02] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน.. [2023-06-02] ห้ามทำการประมงทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 256.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ติดตามผลการดำเนินคดีด้านประมง.. [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนา.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่.. [2023-06-01] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม Focus Group พิจารณาร.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-01] ประมงอำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยต้นแบบเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยต้นแบบเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยกำหนดนำร่องในพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัfสุราษฎร์ธานี ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็นประธานการประชุม