สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเจริญพงศ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และ นางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ และประมงอำเภอในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอน เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน โดยมี นาวาเอก ณัฐพล สินพูลผล รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานที่ประชุม เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและแผนการปฏิบัติงานร่วมบูรณาการของหน่วยงานในแต่ละสังกัด ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการตรวจการกระทำความผิดกฎหมาย ในพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี