สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี


[2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรัก.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ ในรายการแวดวงประมง ทาง.. [2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธ.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาช.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำคว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้.. [2023-03-14] สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรา.. [2023-03-14] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 สำหรับ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศิวะ ธนาพล ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,332 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จำนวน 444 ล้านบาท ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และสามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการได้สะดวกและถูกต้อง ณ ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี