สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี


[2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรัก.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ ในรายการแวดวงประมง ทาง.. [2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธ.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาช.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำคว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้.. [2023-03-14] สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรา.. [2023-03-14] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 สำหรับ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง โดยนางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม

     ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ราย ได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีได้ทำสัญญาเลี้ยงจระเข้ประกันราคา กับ บริษัท ศรีราชา อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และปรากฏภายหลังว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร พันธสัญญา พ.ศ.2560 เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อไป

     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี