ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVI.. [2021-01-22 ] Keep soil, protect biodiversity:รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน.. [2020-12-02 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำกา.. [2020-11-03 ] ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่องกำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออ.. [2020-11-03 ] ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องมือรับรอง เเละการอนุญาตจำหน่ายสินค้.. [2020-10-26 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. [2020-10-15 ] แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกาารเพาะเลี้ยงกุ้งทะ.. [2019-10-25 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator.. [2019-10-22 ] พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. [2018-09-17 ] แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. [2018-08-02 ]

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |  อ่าน: 237 ครั้ง

 

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศมีความกังวลต่อการปนเปื้อนเชื้อในสินค้านำเข้า โดยบางประเทศได้เพิ่มมาตรการในการสุ่มสินค้าที่ด่านท่าเข้าปลายทาง เพื่อตรวจการปนเปื้อน ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บรรจุภัณฑ์และตรวจเชื้อก่อโรคที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตแต่ละชนิด หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกทำลายหรือส่งคืนต้นทางรวมทั้งอาจถูกระงับการส่งออกหรือปฏิเสธการนำเข้าได้