ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19


[2021-01-22] ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVI.. [2020-12-02] Keep soil, protect biodiversity:รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน.. [2020-11-03] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำกา.. [2020-11-03] ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่องกำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออ.. [2020-10-26] ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องมือรับรอง เเละการอนุญาตจำหน่ายสินค้.. [2020-10-15] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. [2019-10-25] แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกาารเพาะเลี้ยงกุ้งทะ.. [2019-10-22] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator.. [2018-09-17] พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. [2018-08-02] แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต..

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศมีความกังวลต่อการปนเปื้อนเชื้อในสินค้านำเข้า โดยบางประเทศได้เพิ่มมาตรการในการสุ่มสินค้าที่ด่านท่าเข้าปลายทาง เพื่อตรวจการปนเปื้อน ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บรรจุภัณฑ์และตรวจเชื้อก่อโรคที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตแต่ละชนิด หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกทำลายหรือส่งคืนต้นทางรวมทั้งอาจถูกระงับการส่งออกหรือปฏิเสธการนำเข้าได้