กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565


[2022-06-23] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ.. [2022-06-06] Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง.. [2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565  


   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมบูรณาการหน่วยงานราชการของจังหวัดพิจิตร และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้เห็นค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เป็นพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดเขื่อนนครเขต หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร