บทความสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 2564  โดยนายสุธี สินสุนทร ประมงจังหวัดพิจิตร นายวัฒนา ริ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประมง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  จำนวน 500,000 ตัว ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนในแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 17 แหล่งน้ำ  ณ อาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำห้วงตะกวน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก  นายกเทศมนตรีตำบลหอไกร กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมง และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดพิจิตรให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน  ของทุกปี

        วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุธี  สินสุนทร ประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวัฒนา ริ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว โดยการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ให้แก่ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร และหนองบึงพระ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยสำนักงานประมงจังหวัดประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 อัตรา นั้น บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (คลิกรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่งจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร  จำนวน 66 คน นั้น  บัดนี้ได้ประเมินความรู้ด้วยการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 คน  จังหวัดพิจิตร    จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์)  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  (คลิกรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

แผนผังสนามสอบ และห้องสอบ (คลิกรายละเอียด) 

     คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐)  (คลิกอ่านรายละเอียด)

               วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร อำเภอตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง และผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา  28 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งน้ำสามบึงบาตร หมู่ที่ 3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประมงจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน  ร่วมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศล  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำวันนี้จำนวน 200,000 ตัว และแหล่งน้ำอื่นๆของจังหวัดพิจิตรจำนวน 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ และปลายี่สก

ประกาศจังหวัดพิจิตร

1.รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน

เพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (คลิกดูรายชื่อ)

2.คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) (คลิกอ่านคำสั่ง)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด) 

เงินเดือน : 18,000 บาท 

จำนวน : 406 ตำแหน่ง 

ระดับการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/ 

วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ