ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ

ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 .. [2021-07-22 ] เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรั.. [2021-07-22 ] กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-06-30 ] จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเ.. [2021-06-25 ] ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ.. [2021-05-28 ] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564.. [2021-05-18 ] ฤดูน้ำแดงปี 2564-65.. [2021-05-05 ] การแจ้งครอบครอง สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกปลาตะพัด.. [2021-04-30 ] เทียบมาตรฐาน GAP กรมประมง กับ มกษ 7436.. [2021-04-09 ] มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ 7436.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 228 ครั้ง

 

ประกาศกรมประมง   

เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้ง
การประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดประกาศ)

ผู้ทำการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ก่อนประกาศกรมประมง

ต้องแจ้งการประกอบกิจการ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม  -17 กรกฎาคม 2564)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น   ณ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (จสค.1)

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ

(ข) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้

ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ใบอนุญาตนำเข้า หนังสือกำกับการซื้อขายจระเข้ (ถ้ามี)

(ค) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ประกอบกิจการ ให้เป็นผู้ยื่นแจ้ง

การประกอบกิจการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการที่รับรองสำเนาโดยผู้ประกอบกิจการพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(2) กรณีนิติบุคคล

(ก) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ

(ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ค) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่ง

จระเข้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ใบอนุญาตนำเข้า หนังสือกำกับการซื้อขาย

จระเข้ (ถ้ามี)

(ง) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ให้เป็นผู้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล ที่รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอำนาจ