ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ


[2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ประกาศกรมประมง   

เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้ง
การประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดประกาศ)

ผู้ทำการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ก่อนประกาศกรมประมง

ต้องแจ้งการประกอบกิจการ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม  -17 กรกฎาคม 2564)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น   ณ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (จสค.1)

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ

(ข) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้

ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ใบอนุญาตนำเข้า หนังสือกำกับการซื้อขายจระเข้ (ถ้ามี)

(ค) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ประกอบกิจการ ให้เป็นผู้ยื่นแจ้ง

การประกอบกิจการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการที่รับรองสำเนาโดยผู้ประกอบกิจการพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(2) กรณีนิติบุคคล

(ก) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ

(ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ค) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่ง

จระเข้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ใบอนุญาตนำเข้า หนังสือกำกับการซื้อขาย

จระเข้ (ถ้ามี)

(ง) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ให้เป็นผู้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล ที่รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอำนาจ