ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช)


[2022-05-10] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์.. [2022-04-08] ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/256.. [2022-04-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานก.. [2022-04-01] จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ.. อ่านทั้งหมด 

ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) 


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม  2565   นายมนตรี  ขัยกิจวัฒนะ รักษาราชการประมงจังหวัดพะเยา และนายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ รับผิดชอบอำเภอจุนและ อำเภอปง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงเกษตรฯ  ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 11 ราย,อำเภอจุน จำนวน 11 ราย และ อำเภอปง จำนวน 11 ราย ตามจุดส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ,อำเภอจุน และวัดบ้านใหม่น้ำเงิน อ.ปง จ.พะเยา