ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  


วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ได้นำเสนอเรื่องประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง” ปี 2564-2565 และ การเปิดร้าน “Fisherman Shop@Nan”

ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

   ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมประมง

จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมจิตอาสาประมง เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หนองสะเนียน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน

2. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พิธีเปิดร้านค้า Fisherman Shop @NAN ณ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

พร้อมกับร้านค้าต้นแบบ Fisherman Shop @ bang khen กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด

3. วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2565