บทความสำนักงานประมงจังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๙ น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีมอบ โคกระบือพระราชทานและทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (พยาน) นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวนการสถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านการพัฒนา (พยาน) นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน (พยาน) และ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พยาน) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน นางปุณณนัทธ์ โนชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  ณ สระน้ำบ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอาชัญ ศรีบุญเรือง ประมงอำเภอท่าวังผา เข้าร่วมประชุม ติดตามดำเนินการโครงการ "ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน" และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรแปลงต้นฉบับ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม "การติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำคณะประกอบด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายประยรู รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมท้องถิ่น และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางปุณณนัทธ์ โนชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 " ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน  ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมกับคณะทำงานอำเภอเมืองน่าน  เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับฟังปัญหาที่เกษตรกรเจอ ความต้องการ ตลอดจนสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด สามารถเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปปรับไปใช้กับพื้นที่ของตนเองได้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนเสนอความต้องการพัฒนากิจการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน  นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน นางญาณัจฉรา นาทันลิ ประมงอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และมอบพันธุ์สัตว์น้ำจีด จำนวน 50 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายโสภณ ศรีสุข ประมงอำเภอเชียงกลาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "โคกหนองนา โมเดล" เรื่องการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา ให้แก่แปลงนายศักดิ์ ใจปิง หมู่ที่ 13  ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง (กษ 01).. (2,315)  ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (2,067) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดน่าน วันที่ 5 - 10 มีนาคม 2560.. (1,788) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.00 น. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดน่าน ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการของกรมประมงต่อพี่น้องประชาชน ที่.. (1,637) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดน่าน.. (1,549) สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day).. (1,294) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (1,286) โครงสร้างสำนักงานตามกฎกระทรวง.. (1,276) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25.. (1,248) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25.. (1,188)