ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ประกาศกำหนด ฤดูน้ำแดง 2564-2565


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ประกาศกำหนด ฤดูน้ำแดง 2564-2565 


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2565 รวมถึงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จำนวน 10,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ณ หมู่บ้านประมงปากนาย ตำบลนาทะนง อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การประชาสัมพันธ์