ร่วมกิจกรรมและออกบูธนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมและออกบูธนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น 


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมและออกบูธนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้คำปรึกษาในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน  โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม