ร่วมเปิดงาน Fisherman Shop พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมเปิดงาน Fisherman Shop พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน  ร่วมพิธีเปิดร้านค้า Fisherman Shop @NAN ณ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดร้าน พร้อมกับร้านค้าต้นแบบ Fisherman Shop @ bang khen กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน