ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดน่าน ด้านสาธารณภัยและด้านเกษตร เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร จำนวน 1 อำเภอ


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดน่าน ด้านสาธารณภัยและด้านเกษตร เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร จำนวน 1 อำเภอ 


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอาคม  จันทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตรของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติจังหวัดน่าน(ก.ช.ภ.จ.น่าน) ครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร จำนวน 1 อำเภอได้แก่ อำเภอท่าวังผา ก่อนเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน)พิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมเจ้าสมุนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นางอังคณา พลาอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นประธานประชุม