ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนความเสี่ยงจากการปลูกพื้นเชิงเดี่ยว รวมถึงพัฒนาคุณภาพ การผลิตมะม่วง โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบให้เห็นจริง ผ่านสถานีเรียนรู้การผลิต ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ณ แปลงเรียนรู้แปลงใหญ่มะม่วงตำบลจอมจันทร์ หมู่ 8 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยมี นายนิพล สมภารวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เป็นประธานในงาน