ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี (2566-2570) และพิธีเปิดอาคารแปรรูปกาแฟบ้านห้วยโทน


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี (2566-2570) และพิธีเปิดอาคารแปรรูปกาแฟบ้านห้วยโทน 


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี (2566-2570) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเวลา 14.00 น. ร่วมพิธีเปิดอาคารแปรรูปกาแฟบ้านห้วยโทน ณ บ้านห้วยโทน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่แปลงบ่อสาธิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน จำนวน 30 ถุง โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมและพิธีเปิดอาคาร