ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณการในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 รอบเดือน พฤษภาคม 2565


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณการในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 รอบเดือน พฤษภาคม 2565 


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณการในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ และข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดน่าน ด้านประมง ได้แก่ ปลานิล รวมทั้งสรุปการดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์  Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี พันจ่าเอกประเสริฐ คงมาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุม