ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2565


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2565  


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอาคม  จันทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2565 และร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงฤดูฝนปี 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม