ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง วัดสวนตาล และวัดพระธาตุจอมนาง


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง วัดสวนตาล และวัดพระธาตุจอมนาง 


วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายพระอุโบสถ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระธาตุ  ณ วัดพระธาตุจอมนาง ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม