ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชุมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก เครือข่าย) ด้านประมง เพื่อเป็นศูนย์ ศพก ต้นแบบของจังหวัดน่าน


[2022-05-25] ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม.. [2022-05-25] ร่วมเปิดงาน Fisherman Shop พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.. [2022-05-25] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั.. [2022-05-25] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผล.. [2022-05-25] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่.. [2022-05-24] ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และก.. [2022-05-23] ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 12 สาข.. [2022-05-23] ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบ.. [2022-05-23] กรมประมง เตรียม Kick off เปิด “Fisherman Shop” พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจัง.. [2022-05-19] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานพิธีเปิดป้ายโครงการสร้างบ่อบาดาลและ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชุมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก เครือข่าย) ด้านประมง เพื่อเป็นศูนย์ ศพก ต้นแบบของจังหวัดน่าน 


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางกรรณิกา กังคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน ประชุมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก เครือข่าย) ด้านประมง เพื่อเป็นศูนย์ ศพก ต้นแบบของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน