ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65


[2022-05-19] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานพิธีเปิดป้ายโครงการสร้างบ่อบาดาลและ.. [2022-05-19] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและ.. [2022-05-19] กรมประมงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-18] ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และ.. [2022-05-18] เข้าร่วมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยประชุมคณะก.. [2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. อ่านทั้งหมด 

ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65  


ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 โดยมีกิจกรรม เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 จุด ได้แก่

                 1. เปิดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรีในช่วงเทศกาล จำนวน 2 จุด  ได้แก่

                - ศูนย์เรียนรู้การสาธิตโครงการรักษ์นํ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

                - ศูนย์เรียนรู้การสาธิตโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

             2. เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล จำนวน 2 จุด ได้แก่

                - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เปิดสถานที่ราชการเพื่อบริการข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ด้านปศุสัตว์

               - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดน่าน ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เปิดสถานที่ราชการเพื่อบริการข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ด้านประมง