ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงาน “ฅน..คอกาแฟ #รู้จักน่านผ่านกาแฟ”ภายใต้มหกรรมกาแฟและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2


[2022-07-27] รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา.. [2022-07-18] ลงนามถวายพระพร.. [2022-07-08] กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 14 ปีงบประม.. [2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงาน “ฅน..คอกาแฟ #รู้จักน่านผ่านกาแฟ”ภายใต้มหกรรมกาแฟและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 


วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงาน “ฅน..คอกาแฟ #รู้จักน่านผ่านกาแฟ”ภายใต้มหกรรมกาแฟและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงาน