ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้-ปลุกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)”


[2022-07-27] รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา.. [2022-07-18] ลงนามถวายพระพร.. [2022-07-08] กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 14 ปีงบประม.. [2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้-ปลุกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)”  


วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้-ปลุกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)” ในกิจกรรมมีการมอบพันธุ์กล้าไม้/เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 60 ถุง ณ บริเวณอ่างน้ำอ้อ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยได้รัยสนันสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน โดยมีนายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์  ปลัดจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธี