ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัย)


[2023-01-25] ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี2566.. [2022-12-22] ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวา.. [2022-12-22] ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปร.. [2022-11-14] กิจกรรมร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.. [2022-11-11] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-10] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-08] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-07] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

 บริการประชาชน  คลังความรู้ สำหรับประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565. นางสุภารัตน์ ศรีสังข์ ประมงอำเภอวังน้อย ปฏิบัติหน้าที่ด้านประมงอำเภอท่าเรือ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองเกษตรกร พร้อมทั้งปิดประกาศ แบบ กษ.02 ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ของอำเภอท่าเรือ ซึ่งหากมีเกษตรกรรายใดแจ้งความเสียหายที่ไม่เป็นความจริง หรือรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ และกระทำการทุจริต ให้ยื่นคัดค้าน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าเรือ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ติดประกาศ หากเกิน 3 วันไปแล้ว จะถือว่า ไม่มีผู้คัดค้านเกษตรกรผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้