นายสุชาติ พิลาเดช

ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    


เรือเอก ทัศน์ ทิพย์กองลาศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ

    
นางอภิชญา ห้อยมาลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ


กลุ่มบริหารจัดการฯ

    
นางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสิรินทิพย์ พละเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ

    
นายสรชย ชอบมี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางจิราภรณ์ วงษ์ทับทิม

ประมงอำเภอบางปะอิน
(รับผิดชอบอำเภออุทัย)
    
นายขวัญชัย วุ่นวงศ์

ประมงอำเภอเสนา
    
นางวรรลี สิงห์ธงยาม

ประมงอำเภอมหาราช
(รับผิดชอบอำเภอบ้านแพรก)
    
นายณัฏฐนันท์ บุญแท้

ประมงอำเภอบางซ้าย
(รับผิดชอบอำเภอบางปะหัน)
    
ว่าที่ร้อยตรีธรรมชาติ ธรรมวงษ์

ประมงอำเภอผักไห่
    
นายณรงศักดิ์ ทวีศรี

ประมงอำเภอวังน้อย
    
นายไมตรี พละเจริญ

ประมงอำเภอลาดบัวหลวง
(รับผิดชอบอำเภอบางบาล)
    
นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย

ประมงอำเภอนครหลวง
(รับผิดชอบอำเภอภาชี)
    
นายธาตรี สุภาพร

ประมงอำเภอบางไทร
(รับผิดชอบอำเภอท่าเรือ)
    
นางสาวพัชราภา พลประถม

ประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
    


นายวิศรุต โฆธิพันธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนฤมล วัฒนะวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายกิติพัฒน์ แป้นวงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญวิทย์ คำมะณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสุชาดา คงเอียด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนิดาภา หนูชูสุข

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศุภชัย เอี่ยมเนตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสมเกียรติ เวฬุวนารักษ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวณัฐทริกา กิจชนะโชค

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายทวีศักดิ์ ปิ่นประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ