ว่าง

ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    


เรือเอก ทัศน์ ทิพย์กองลาศ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสิรินทิพย์ พละเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายกิตติพัฒน์ แป้นวงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวนฤมล วัฒนะวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางอภิชญา ห้อยมาลา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายวิศรุต โฆธิพันธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวชนิดาภา หนูชูสุข

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    
นายสรชย ชอบมี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายชำนาญวิทย์ คำมะณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสุชาดา คงเอียด

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายศุภชัย เอี่ยมเนตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายไมตรี พละเจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอผักไห่

รับผิดชอบอำเภอบางบาล

    
นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางปะอิน

รับผิดชอบอำเภออุทัย

    
นายขวัญชัย วุ่นวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเสนา

    
นางวรรลี สิงห์ธงยาม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอมหาราช

รับผิดชอบอำเภอบ้านแพรก

    
นายธาตรี สุภาพร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางไทร

รับผิดชอบอำเภอบางปะหัน

    
นายถาวร จีนหมิก

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอลาดบัวหลวง

    
นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอวังน้อย

รับผิดชอบอำเภอท่าเรือ

    
นายมานพ เหล็มปาน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางซ้าย

    
นางสาวพัชราภา พลประถม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา

    
ว่าง
ประมงอำเภอนครหลวง

 

    


นายศุภชัย เอี่ยมเนตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสมเกียรติ เวฬุวนารักษ์

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวพรพิมล กมลแมน

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายทวีศักดิ์ ปิ่นประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ