บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายประมวล มีแป้น

ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    


เรือเอก นิทัศน์ ทิพย์กองลาศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ

    
นายบุญรวม ศรีอำพรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ

กลุ่มบริหารจัดการฯ

    
นางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสิรินทิพย์ พละเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายสรชย ชอบมี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางจิราภรณ์ วงษ์ทับทิม

ประมงอำเภอบางปะอิน
(รับผิดชอบอำเภออุทัย)
    
นายขวัญชัย วุ่นวงศ์

ประมงอำเภอเสนา
    
นางวรรลี สิงห์ธงยาม

ประมงอำเภอมหาราช
(รับผิดชอบอำเภอบ้านแพรก)
    
นายณัฏฐนันท์ บุญแท้

ประมงอำเภอภาชี
(รับผิดชอบอำเภอนครหลวง)
    
ว่าที่ร้อยตรีธรรมชาติ ธรรมวงษ์

ประมงอำเภอผักไห่
(รับผิดชอบอำเภอพระนครศรีอยุธยา)
    
นายณรงศักดิ์ ทวีศรี

ประมงอำเภอวังน้อย
    
นายปิยวัฒน์ ไตรพจน์

ประมงอำเภอลาดบัวหลวง
(รับผิดชอบอำเภอบางบาล)
    
นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย

ประมงอำเภอบางซ้าย
(รับผิดชอบอำเภอบางปะหัน)
    


นายธาตรี สุภาพร

ประมงอำเภอบางไทร
(รับผิดชอบอำเภอท่าเรือ)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ผู้ช่วยประมงอำเภอบางไทร

    
นายวิศรุต โฆธิพันธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนฤมล วัฒนะวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายกิติพัฒน์ แป้นวงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญวิทย์ คำมะณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศุภชัย เอี่ยมเนตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสมเกียรติ เวฬุวนารักษ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายจโรจน์ ปฐมปัทมะ

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางวิไล มีจรูญสม

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมา)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา