สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 (นายสุวิทย์ คชสิงห์) ได้ตรวจติดตามแผนงานงบประมาณของกรมประมง ประจำปี 2564 พร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานกรมประมง

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 (นายสุวิทย์ คชสิงห์) ได้ตรวจติดตามแผนงานงบประมาณของกรมประมง ประจำปี 2564 พร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 (นายสุวิทย์ คชสิงห์)  จังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงฯ, หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามเขื่อนภูมิพลฯ, หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง, ประมงอำเภอเมืองลำพูน, ประมงอำเภอลี้ และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและได้เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน