สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) ให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านธิและเกษตรอำเภอแม่ทา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ] ประกาศกรมประมง.. [2021-08-02 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-08-02 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ใน.. [2021-07-23 ] รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) ให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านธิและเกษตรอำเภอแม่ทา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-15  |  อ่าน: 82 ครั้ง

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) ให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านธิและเกษตรอำเภอแม่ทา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 30 ราย รวม 34 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน จำนวน 60,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน