สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายประมง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ของอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ] ประกาศกรมประมง.. [2021-08-02 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. [2021-08-02 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ใน.. [2021-07-23 ] รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายประมง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ของอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

 เผยเเพร่: 2021-07-15  |  อ่าน: 125 ครั้ง

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564

   นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางวชิรญาณ์
จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเกษณริณร์
จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับนายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปราม แม่กวง (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายประมง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ของอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน