สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากประกาศแจ้งเตือนของ กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากประกาศแจ้งเตือนของ กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 170 ครั้ง

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564

นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายเกษณริณร์ จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม
และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากประกาศแจ้งเตือนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนฟ้าคะนอง จึงเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและ
เฝ้าระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน