สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดป้ายแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดป้ายแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดป้ายแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ, ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงผิดกฎหมาย, การรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง
และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมงร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล เชียงใหม่ และนางสาวศิริพร กันธิยะ ปลัดอำเภอลี้ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ณ แก่งก้อตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน