ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566


[2023-05-30] กรมประมงเตือน เฝ้าระวังสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูฝน.. [2023-05-18] โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุก.. [2023-05-15] ประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2566.. [2023-04-20] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-04-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1.. [2023-04-06] นายบุญธง เภาเจริญ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวา.. [2023-04-06] นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประตำปีงบประมาณ พ.ศ.. [2023-03-22] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-03-20] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช.. [2023-02-23] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566  

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

นายเสกสรร ดวงศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมประมง

ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์