บทความสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211202155207_1_file.pdf

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอกมลาไสย และนางสาวปภาวดี โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม ของเกษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 10 และหมู่ที่ 11
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 31 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
นายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางกฤษณา เขามีทอง ประมงอำเภอสหัส?ขันธ์ และนายนพวิทย์ ขันแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) **คลิ๊กที่รูปภาพ**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ข่าว/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์)

 อนุสัญญาไซเตสกับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

เเจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดคลิกที่รูปภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมประมง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา
1. รายละเอียด  https://job.ocsc.go.th/images/Job/637602352838191040.pdf
2. เว็บไซต์การสมัคร https://opsmoac.thaijobjob.com/

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง.. (1,214)  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (1,028) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (987) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้รับผลกระทบโควิด-19.. (901) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (886) กิจกรรมสำนักงาน.. (833) แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (783) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (767) ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาสัตว์ และยารักษาสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอกุฉินาราย์.. (743) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (737)