นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง
(0-2579-0940 ต่อ 3218)
    


----ว่าง----

รองอธิบดีกรมประมง
    
นายบัญชา สุขแก้ว

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8094)
    
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ

รองอธิบดีกรมประมง
    
ดร.ถาวร ทันใจ

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-0554)
    


นายวุฒิชัย วังคะฮาต

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(เบอร์ติดต่อ 089-7248962)

E-mail:  WUNGKAHART@YAHOO.COM

    


นายสำรวย ชมพุฒ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

เบอร์ติดต่อ 095-6690915

    
นายเสกสรร ดวงศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อ 061-1539244

    
นางจินตนา แก้วบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ 062-1984242

    
นายปรเมศ อรุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อ 081-7542729

    


----ว่าง----


(ประมงอำเภอยางตลาด)
    
นายวุฒิชัย พลหนองหลวง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)

รับผิดชอบประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เบอร์ติดต่อ 062-1973939

    
นางสาววรนุช ไพศาล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอสมเด็จ)

รับผิดชอบอำเภอสมเด็จ และอำเภอนามน
เบอร์ติดต่อ 086-8074896

    
นางสายฝน เสียงหวาน

เจ้าพนักงานประมง(อาวุโส)
(ประมงอำเภอกมลาไสย)

รับผิดชอบอำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ
เบอร์ติดต่อ 094-5301551

    


นางสาวพัชรรินทร์ บุราณเดช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอกุฉินารายณ์)

รับผิดชอบอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอห้วยผึ้ง
เบอร์ติดต่อ 093-5072642

    
นางกฤษณา เขามีทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ประมงอำเภอสหัสขันธ์)

รับผิดชอบอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอคำม่วง
เบอร์ติดต่อ 084-7663698

    
นายเพลิน โตเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


รับผิดชอบอำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอสามชัย
เบอร์ติดต่อ 086-9987296

    
นางสาวประภาสิริ แสนสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 086-6349402

    
นายนพวิทย์ ขันแก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท
เบอร์ติดต่อ 093-6561691

    
----ว่าง----

ประมงอำเภอห้วยเม็ก
    


นางสาวเกษสุดา จันทสา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวคัทลียา แสนสงค์

นักวิชาการประมง
    
นายพอพงศ์ กาบเกษร

นักวิชาการประมง
    


นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายไสว อาสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายประยูร ฤทธิ์เรือง

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาวละอองดาว โต้ชาลี

หนักงานสถานที่
    


นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายอาทิตย์ เมฆประยูร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวภานุมาศ ภูชะโอม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นางสาวปภาวดี โคตะนนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายศักดิ์ชาย สมสาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายทศพล วิชัยวงค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ