บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
นายมีศักดิ์ ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง
    


ดร.วิชาญ องศรีสว่าง

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-0525)
    
นายบัญชา สุขแก้ว

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8094)
    
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-0940)
    
ดร.ถาวร ทันใจ

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-0554)
    


นายวุฒิชัย วังคะฮาต

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(เบอร์ติดต่อ 089-7248962)

E-mail:  WUNGKAHART@YAHOO.COM

    


นายสำรวย ชมพุฒ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

เบอร์ติดต่อ 095-6690915

    
นายเสกสรร ดวงศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อ 061-1539244

    
นางจินตนา แก้วบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ 062-1984242

    
นายปรเมศ อรุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อ 081-7542729

    


นายทองสุข ฝาเทพ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอยางตลาด)

รับผิดชอบอำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย 
เบอร์ติดต่อ 098-4364915

    
นางสาวศิริรัตน์ ไผ่พูล

เจ้าพนักงานประมงชำนานงาน
(ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)

รับผิดชอบประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เบอร์ติดต่อ 081-3086311

    
นางสาววรนุช ไพศาล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอสมเด็จ)

รับผิดชอบอำเภอสมเด็จ และอำเภอนามน
เบอร์ติดต่อ 086-8074896

    
นางสายฝน เสียงหวาน

เจ้าพนักงานประมง(อาวุโส)
(ประมงอำเภอกมลาไสย)

รับผิดชอบอำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ
เบอร์ติดต่อ 094-5301551

    


นางสาวพัชรรินทร์ บุราณเดช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอกุฉินารายณ์)

รับผิดชอบอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอห้วยผึ้ง
เบอร์ติดต่อ 093-5072642

    
นางกฤษณา เขามีทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ประมงอำเภอสหัสขันธ์)

รับผิดชอบอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอคำม่วง
เบอร์ติดต่อ 084-7663698

    
นายเพลิน โตเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

รับผิดชอบอำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอสามชัย
เบอร์ติดต่อ 086-9987296

    
นางสาวประภาสิริ แสนสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 086-6349402

    
นายนพวิทย์ ขันแก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท
เบอร์ติดต่อ 093-6561691

    


นางสาวเกษสุดา จันทสา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวคัทลียา แสนสงค์

นักวิชาการประมง
    
นายพอพงศ์ กาบเกษร

นักวิชาการประมง
    


นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายไสว อาสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายประยูร ฤทธิ์เรือง

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาวละอองดาว โต้ชาลี

หนักงานสถานที่
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000