นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง
(0-2579-0940 ต่อ 3218)
    


----ว่าง----

รองอธิบดีกรมประมง
    
นายบัญชา สุขแก้ว

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8094)
    
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ

รองอธิบดีกรมประมง
    
ดร.ถาวร ทันใจ

รองอธิบดีกรมประมง
(เบอร์โทรศัพท์ 0-2562-0554)
    


ว่าง

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
    


ว่าง


(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายเสกสรร ดวงศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

เบอร์ติดต่อ 061-1539244

    
นางจินตนา แก้วบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ 062-1984242

    
นายมลากุล ฉายแสง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

-

    


นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอยางตลาด)

รับผิดชอบอำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย

    
นายวุฒิชัย พลหนองหลวง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)

รับผิดชอบประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เบอร์ติดต่อ 062-1973939

    
นางสาววรนุช ไพศาล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอสมเด็จ)

รับผิดชอบอำเภอสมเด็จ และอำเภอนามน
เบอร์ติดต่อ 086-8074896

    
ว่าง

ประมงอำเภอกมลาไสย
    


นางสาวพัชรรินทร์ บุราณเดช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอกุฉินารายณ์)

รับผิดชอบอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอห้วยผึ้ง
เบอร์ติดต่อ 093-5072642

    
นางกฤษณา เขามีทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ประมงอำเภอสหัสขันธ์)

รับผิดชอบอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอคำม่วง
เบอร์ติดต่อ 084-7663698

    
นายเพลิน โตเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


รับผิดชอบอำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอสามชัย
เบอร์ติดต่อ 086-9987296

    
นางสาววรรณภา ทิพย์สมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 

    
นางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


เบอร์ติดต่อ 093-6561691

    
นายนพวิทย์ ขันแก้ว

ประมงอำเภอห้วยเม็ก


รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก อำเภอท่าคันโท

    


นางสาวเกษสุดา จันทสา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวคัทลียา แสนสงค์

นักวิชาการประมง
    
นายพอพงศ์ กาบเกษร

นักวิชาการประมง
    


นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายไสว อาสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายประยูร ฤทธิ์เรือง

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาวละอองดาว โต้ชาลี

หนักงานสถานที่
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ