บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวุฒิชัย วังคะฮาต

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
    


นายสำรวย ชมพุฒ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายเสกสรร ดวงศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางจินตนา แก้วบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางประมวลมิตร อภิธนกุล

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอยางตลาด)
    
ศิริพงษ์ ข้องหลิม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอสมเด็จ)
    
นางสาวศิริรัตน์ ไผ่พูล

เจ้าพนักงานประมงชำนานงาน
(ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)
    


นางสาววรนุช ไพศาล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอห้วยเม็ก)
    
นางสาวพัชรรินทร์ บุราณเดช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอกุฉินารายณ์)
    
นางกฤษณา เขามีทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ประมงอำเภอสหัสขันธ์)
    
นายเพลิน โตเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางชาคริยา ชินพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายวุฒิพงศ์ สุวรรณบุพผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวเกษสุดา จันทสา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวคัทลียา แสนสงค์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพอพงศ์ กาบเกษร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000