บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวุฒิชัย วังคะฮาต

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
    


นายสำรวย ชมพุฒ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายเสกสรร ดวงศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางจินตนา แก้วบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางประมวลมิตร อภิธนกุล

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอยางตลาด)
    
นางสาวศิริรัตน์ ไผ่พูล

เจ้าพนักงานประมงชำนานงาน
(ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)
    
นางสาววรนุช ไพศาล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอสมเด็จ)
    


นางสาวพัชรรินทร์ บุราณเดช

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอกุฉินารายณ์)
    
นางกฤษณา เขามีทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ประมงอำเภอสหัสขันธ์)
    
นายเพลิน โตเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวประภาสิริ แสนสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวเกษสุดา จันทสา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวคัทลียา แสนสงค์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพอพงศ์ กาบเกษร

นักวิชาการประมง
    


นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายไสว อาสา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายประยูร ฤทธิ์เรือง

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาวละอองดาว โต้ชาลี

หนักงานสถานที่
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000