วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


[2023-03-22] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-03-20] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช.. [2023-02-23] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ.. [2023-02-17] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส.. [2023-02-13] มอบปัจจัยการผลิตปลากินพืชจำนวน 1,000 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพ.. [2023-01-09] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2022-12-29] สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก.. [2022-12-28] กบค. มีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรกรมประมง.. [2022-12-23] พิษจากปลาปักเป้า.. [2022-11-29] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นส.. อ่านทั้งหมด 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  พระราชกรณียกิจ (ประมง)


วันที่ 2 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแซงบาดาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ลุนสูงยาง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลากะแห 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำ ห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์