ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม


[2023-03-22] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-03-20] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช.. [2023-02-23] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ.. [2023-02-17] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส.. [2023-02-13] มอบปัจจัยการผลิตปลากินพืชจำนวน 1,000 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพ.. [2023-01-09] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2022-12-29] สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก.. [2022-12-28] กบค. มีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรกรมประมง.. [2022-12-23] พิษจากปลาปักเป้า.. [2022-11-29] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นส.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอกมลาไสย และนางสาวปภาวดี โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม ของเกษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 10 และหมู่ที่ 11
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 31 ราย