จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชน และพี่น้องชาวบ้านหนองคูใหญ่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุน ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองคู หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ 
(๑.) เพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
(๒.) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและบริหารจัดการแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
(๓.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและบริหารแหล่งน้ำชุมชนและสร้างขบวนการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
มีการปล่อยพันธ์ุปลา จำนวน  ๘๐,๐๐๐ ตัว ดังนี้ 
๑. ปลานิล จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว
๒. ปลาตะเพียวขาว จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว
๓. ปลาไน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว
๔. ปลาสวาย จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว 
โดยมีนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอบึงบูรพ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ