บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ




นายศุภกิตติ๋ ใสกระจ่าง

ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    


ประมงอำเภอ


    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000