วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอาคม มุขมณีย์ ประมงอำเภอกันทรารมย์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง โดย ฐานเรียนรู้ด้านประมง ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบก การสร้างอาหารธรรมชาติ บริการให้คำแนะนำเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ยั่งยื่นต่อไป