ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์


[2023-03-29] อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอราษีไศล.. [2023-03-29] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินโนนคูณ.. [2023-03-29] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอปราง.. [2023-03-28] ลงพื้นที่มอบพันธุ์สัตว์น้ำและแนะนำวิธีการเลี้ยง.. [2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-27] เข้าตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวสุจิตราภรณ์ ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์ พร้อมสำรวจความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงแก่โรงเรียนบ้านหนองบาง หมู่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ