ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2565


[2023-02-03] ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่.. [2023-02-02] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน.. [2023-02-02] ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี.. [2023-02-02] เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน.. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2565  


วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานระเบียบวาระการประชุม ที่ 1 จำนวน 3 เรื่องได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ,การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ,ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 10 เรื่อง และมีวาระอื่นๆ 1 เรื่องร่วมกันพิจารณา

เลิกประชุม 11.50 น.