ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


[2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. [2023-01-29] ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง.. [2023-01-29] ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา.. [2023-01-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.. [2023-01-29] ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 


วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วม ประชุมกับทีม ตรวจบูรณการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายในจังหวัด 13 หน่วยงาน ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการฯการประชุมครั้งนี้มี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.