ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอขุขันธ์


[2023-02-03] ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่.. [2023-02-02] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน.. [2023-02-02] ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี.. [2023-02-02] เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน.. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอขุขันธ์  


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงจังหวัด นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอขุขันธ์ (ก.ช.ภ.อ.ขุขันธ์) ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายณรงค์กร เผื่อแผ่ รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานการประชุม

เพื่อนำเสนอข้อมูลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯเพื่อทราบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง ระดับอำเภอ เกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย ในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 6 ตำบล พื้นที่ความเสียหายปลาหรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อดิน จำนวน 78.95 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ 369,643.90 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)