การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)


[2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. [2023-01-29] ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง.. [2023-01-29] ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา.. [2023-01-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.. [2023-01-29] ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)

ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ และผ่านระบบ Google Meet

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

การประชุมครั้งนี้มี นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดยประธานฯ ได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ การคัดเลือกองค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพร้อมนำเสนอข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ต่ออธิบดีกรมประมง (ในรูปแบบ PowerPoint) และร่วมกันพิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ

และมีวาระอื่นๆ 3 เรื่องการประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรวมทาง Google Meet จำนวน 8 คน

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.