ค่านิยม 


"  มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย  ทำงานเป็นทีม  ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น "