เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส


[2023-03-07] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับชาวประมงชุมชนปาตาตีมอ จังหวั.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับ ในพื้นที่ อำเภอสายบุ.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในพื้นที่อำเภอตา.. [2023-03-07] ข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเ.. [2023-03-07] สภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัต.. [2023-03-07] การสำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังจากการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตา.. [2023-03-07] การสำรวจการทำประมงปูทะเลบริเวณแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใ.. [2023-03-07] วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิว.. [2023-02-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสและชาวประมงร่วมกิจกรรมโค.. [2023-02-24] กิจกรรมเสริมสร้างความมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล ข.. อ่านทั้งหมด 

เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง